Press

Bucharest, Romania – Live Review

RECENZIE: Avishai Cohen Trio ne-au introdus în lumea lor magic? într-un concert sublim la Sala Radio

Dup? mai bine de un an de la prima sa apari?ie în Capital?, celebrul israelian Avishai Cohen a revenit la Bucure?ti pentru unconcert care, ?i de aceast? dat?, a fost sold-out. Cu acest spectacol, organizatorii Twin Arts încheie seria evenimentelor proiectului Jazz Night Out din anul acesta, îns? ei ne promit multe surprize în anul ce vine.

 

În seara de 6 noiembrie 2014 Sala Radio a devenit neînc?p?toare pentru c? cei care doreau s? asiste la experien?a Avishai Cohen erau prea mul?i fa?? de locurile existente, a?a c? multe persoane au r?mas în picioare. 20:10 este ora la care arti?tii au ap?rut pe scen? ?i, dup? o plec?ciune adânc?, ?i-au început spectacolul. Îi aveam în fa?a noastr? pe deja celebrul Avishai Cohen la contrabas, pe Daniel Dor la tobe ?i pe Nitai Hershkovits la pian. Publicul a fost cucerit înc? de la primele acorduri ?i astfel a r?mas pe toata durata presta?iei.

Piesele “Samuel” ?i “Soof” au fost introduse de acorduri solo de pian, acompaniate apoi de notele grave ale contrabasului; p?rea începutul unei c?l?torii care te poart? pe nesim?ite pe diverse meleaguri, îi înso?eam pe arti?ti ne?tiind unde, sim?eam doar suspansul care cre?tea datorit? acceler?rii ritmice. Inedit la aceste compozi?ii a fost faptul c? sunt imprevizibile, nu te l?sau s? prevezi urm?toarele secven?e muzicale, a?a c? am preferat s? m? las surprins? a?teptând curioas? continuarea. Atipic a fost ?i finalul, piesele terminându-se brusc, într-un mod nea?teptat, luându-ne pe to?i prin surprindere ?i smulgând de la noi zâmbete calde ?i aplauze necontenite.

Avishai Cohen ne-a mul?umit ?i ne-a m?rturisit c? se bucur? ca se afl? din nou la Bucure?ti dup? o pauz? de mai bine de un an ?i c? sper? s? ne întâlnim anual de acum înainte. ?i-a prezintat apoi colegii de trup?, ad?ugând c? se simte norocos c? are ocazia s? cânte al?turi de ni?te muzicieni atât de talenta?i, ?i, f?r? alte introduceri, cei trei î?i continu? reprezenta?ia. De?i foarte carismatic, Avishai Cohen r?mâne o person? modest? ?i discret? în afirma?ii, preferând s? lase muzica s? vorbeasc? pentru el.

Artistul israelian ne-a încântat apoi cu un solo de contrabas, urmat de u?oare accente de tobe. Cu ochii închi?i ?i aplecat cu grij? c?tre contrabasul s?u, Avishai Cohen tr?ie?te intens fiecare not? pe care o cânt?. L-am perceput cufundat totalmente în muzic? ?i ne-a dat ?i nou? o parte din emo?ia ?i sim?irea lui. Muzica lui este modul prin care el se conecteaz? cu publicul ?i publicul cu el. Legatura pe care o are cu contrabasul s?u este una profund?, special? – î?i trateaz? instrumentul cu grija unui p?rinte, dar ?i danseaz? cu el, pe lâng? el, cu mi?cari senzuale, ca mai apoi s? îl foloseasc? pe post de percu?ie, “lovindu-l” u?or. Imaginea celor doi este perfect?, de aceea este foarte dificil s? îl separi pe Avishai de contrabasul lui pentru c? fiecare pare prelungirea celuilalt ajungând s? se confunde unul cu cel?lalt.

Concertul a continuat cu piesa “Variations in G Minor” care a dat la oparte starea de calm care ne cuprinsese pe to?i, readucând în prim plan acorduri pasionale ?i energice. Exist? o rela?ie extraordinar? a celor trei pe scen?, se completeaza reciproc, î?i acord? unul celuilalt un spa?iu foarte precis, pe care fiecare dintre ei ?i-l ocup? cu o acurate?e ?i anvergur? uimitoare. Împreun? sunt versatili, seduc?tori, chiar provocatori, cânt? cu o putere ce vine din?untru creând o atmosfer? fluid? ?i pe undeva magic?. Da, sunt ni?te magicieni care ne-au îmb?tat sim?urile cu ale lor ritmuri ame?itoare, pline de for?? ?i vitalitate, care ne-au ?i surprins pe alocuri cu pauze calculate pentru a spori ?i mai mult efectul pieselor.

Ultima compozi?ie cu care Avishai Cohen Trio a ales s? încheie spectacolul a fost “Seven Seas”, o melodie extrem de dinamic? ce a fost desigur pe placul publicului. Cei trei s-au aventurat în improviza?ii care, din nou, te mânau s? fii curios la ceea ce urma. Finalul a fost brusc, nea?teptat, minunat, ridicând Sala Radio în picioare. O sal? extaziat? care î?i vedea eroii p?r?sind scena.

Aplauzele, aclama?iile ?i energia uria?? a celor prezen?i nu au încetat decât atunci când Avishai a revenit pentru mult a?teptatul bis. Am fost rapid înv?lui?i în vraja sa când a început s? ne povesteasc? despre iubire, interpretând celebra pies? semnat? Nat King Cole, “Nature Boy” precum ?i o alt? melodie de dragoste “Alfonsina Y el Mar”. Vocea sa suav? ?i profund? a avut un incredibil efect lini?titor ?i am savurat intens fiecare clip?.

Bisul a însemnat totodat? ?i propria interpretare ?i abordare a cunoscutei piese “Besame Mucho”, moment propice pentru o serie lung? ?i acaparant? de improviza?ii complexe intercalate cu pasaje aparent simple. Tobele lui Daniel Dor ne-au trezit la via??, trecându-ne fiori în tot corpul. O pies? plin? de savoare de care ne-am bucurat la maxim.

Trio-ul a p?r?sit înc? o dat? scena ?i, din nou, publicul nu ?i-a l?sat favori?ii s? încheie seara f?r? s? revin? pentru ultima oar? pentru a interpreta mult a?teptata “Remembering”, pies? de referin?? în repertoriul s?u. Aceast? melodie denot? o sensibilitate mereu surprinz?toare, mereu revelatoare care despietre?te sufletele.

De fiecare dat? este o pl?cere ?i o onoare s? îl ascult pe Avishai. Dup? cum am mai spus, un concert Avishai Cohen este o experien?? care te schimb?, dup? care nu mai e?ti la fel. Cu ajutorul imensului bagaj cultural acumulat ?i introdus în propriile compozi?ii, Avishai Cohen a reu?it s? dea jazzului o alt? form? ?i o alt? în?elegere care rezoneaz? cu fiecare ascult?tor care încearc? s? p?trund? în lumea lui.

Written by: Roxana Nicoara

Photo credit: Seda Ozguven

Original Press

Avishai Cohen