Avishai Birthday Celebration Show 2024, Takasaki, Japan